Baza svakog doma

Zi­do­vi su kon­stru­kti­vni ele­men­ti zgra­de ko­ji odre­đu­ju gra­ni­ce pro­sto­ra. Osim funkcije preuzimanja opterećenja krovišta i stropova, te zaštite građevine od buke, toplinskih gubitaka, vlage i vatre, zidovi su i ba­za od ko­je se mo­že kre­nu­ti prigodom di­zaj­ni­ra­nja ne­kog pro­sto­ra. Do­bro ­osmiš­ljen ­izbor bo­ja i ma­te­ri­ja­la na zi­do­vi­ma, bi­tan je za stva­ra­nje ­općega doj­ma, atmo­sfe­re i ko­na­čnoga sti­la unu­tar­njega ure­đe­nja sva­koga stam­be­noga ili po­slo­vnog pro­sto­ra.

Ve­lik izbor bo­ja, ta­pe­ta, ra­znih zi­dnih oblo­ga – od umje­tnih ili pri­ro­dnih ma­te­ri­ja­la ko­ji se pričvršću­ju ili li­je­pe na zi­do­ve – ne­ri­je­tko či­ni ko­na­čan izbor još te­žim, jer se u “mo­ru” to­li­ko mašto­vi­tih opci­ja ipak mo­ramo odlu­či­ti sa­mo za jednu.

Uz estet­sku kom­po­nen­tu koju nose, pojedine zi­dne oblo­ge mogu poboljšati to­plin­sku i zvu­čnu izo­la­ci­ju, te prostor učiniti ugodnijim i funkcionalnijim.

Uz uo­bi­ča­je­ne na­či­ne tre­ti­ra­nja zi­do­va, po­put bo­je­nja u že­lje­nu bo­ju, obla­ga­nja ta­pe­ta­ma ili u lu­ksu­zni­joj va­ri­jan­ti u stil­ski ure­đe­nim pro­sto­ri­ma obla­ga­nja dr­ve­nim pa­ne­li­ma, da­nas je mo­gu­će iza­bra­ti i no­va izvorna rješenja ko­ja na­go­vješćuju bu­du­će tren­do­ve u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra.

Dr­ve­ne zi­dne oblo­ge pre­po­ru­ču­je­mo za ru­sti­kal­ne, kla­si­čne i su­vre­me­ne pro­sto­re (one uz to­plin­sku pru­ža­ju i zvu­čnu izo­la­ci­ju), dok će gru­bi ka­men izgle­da­ti do­bro u ­svim sti­lo­vi­ma, ­osim u stro­go kla­si­čnom.

3­form sta­klo, ple­ksi­glas, art dif­fu­si­on plo­če i plo­če od alu­mi­nij­ske pje­ne preporučujemo sa­mo za su­vre­me­no ure­đe­ne pro­sto­re.

Bo­je­nje zi­do­va je­dno je od naj­češćih i naj­je­fti­ni­jih rješ­enja za de­ko­ra­ci­ju. Bo­ja­ma se uvi­jek, uz ma­la ula­ga­nja, mo­že izno­va os­vje­ži­ti pro­stor.
U izboru boje za uređenje interijera, osim funkcionalnih i estetskih razloga ne treba zanemariti ni psihološko djelovanje boja. Tako npr. intenzivne boje i komplementarni kontrasti djeluju poticajno ali i razdražujuće. Obi­čni bi­je­li zi­do­vi sve više po­zi­va­ju na ra­zna ek­spe­ri­men­ti­ra­nja i ko­ke­ti­ra­nje s no­vim i ne­o­bi­čnim.

U pro­sto­ri­ma manjih dimenzija pre­po­ru­ču­je­m izbje­ga­va­nje ta­mnih bo­ja, a ako se na nji­ma baš in­zi­sti­ra, ta­da se po­se­bno treba vo­di­ti ra­ču­na o ras­vje­ti ko­ja bi mo­ra­la bi­ti in­ten­zi­vni­ja i do­bro stra­teški raz­mješte­na.
Uz mo­gu­ćnost pri­mje­ne ra­zli­či­tih bo­ja na ra­zli­či­tim zi­do­vi­ma, bo­ja­ma se do­da­tno mo­že i opti­čki mijenjati ne­ki pro­stor tj. mijenjati percepciju ambijenta. Svjetliji prostori izgledaju veći, svjetliji stropovi doimaju se višima, a tamniji zidovi bližima. Tamniji stropovi djeluju statičnije, a tamniji i topli tonovi vizualno smanjuju prostor. Osnovna prednost svjetlijih tonova je i ta što nadoknađuje nedostatak prirodnoga svjetla

Igrom boja i tonova, možete utjecati na percepciju prostora. Tako ćete nasuprotnim položajem tamnih i svijetlih zidova prividno mijenjati dimenzije prostora –  izdužena soba će uz ovakav kontrast naizgled imati  bolji odnos  proporcija. Neutralna pozadina istaknut  će predmete i objekte postavljene ispred, dok će intenzivno obojeni predmeti ispred istovjetno bojene podloge, izgubiti svoje obrise.

Visinu prostora vizualno možete mijenjati linijama – vertikalne linije prirodno čine prostor višim i dinamičnijim, dok će ga horizontalne linije prirodno sniziti i umirujuće djelovati. Osim bo­ja­ma, ­ovaj ­efekt mo­že se po­sti­ći i ta­pe­ta­ma s ver­ti­kal­nim ili ho­ri­zon­tal­nim pru­gama.

Komentari