Pravila nagradne igre

Na temelju odredbe članka 69. stavak 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45, kao priređivač nagradne igre donosi sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE «Opremi dom uz InDizajn»
Članak 1.

Priređivač nagradne igre je društvo RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45 (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Ovim Pravilima nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom “Opremi dom uz InDizajn” (dalje u tekstu: Nagradna igra), u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka Priređivača.

Članak 3.

Nagradna igra počinje 16.09.2016. godine i traje do 18.09.2016.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranici www.indizajn.hr, nakon što se dobije suglasnost na Pravila Ministarstva financija.

Članak 5.

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.
Članak 6.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi građani – fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu: Sudionici), osim zaposlenika tvrtke Priređivača, tvrtke Domus Nobilis d.o.o. i svih fizičkih i pravnih osoba koje sudjeluju kao izlagači na sajmu ‘’InDizajn – Festival modernog doma’’, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici i djeca).

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke; ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl.
Prihvaćanjem Pravila nagradne igre gledatelji daju svoj pristanak za upotrebu danog telefonskog broja za utvrđivanje identiteta pozivatelja. To također podrazumijeva da gledatelji pristaju primiti telefonske pozive s dodatnim informacijama u vezi s nagradnom igrom.

Suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 7.

Fond nagrada Nagradne igre se sastoji od:

Glavna nagrada – 1 dobitnik
– idejno i izvedbeno rješenje + namještaj za opremanje doma
– vrijednost nagrade – 50.000,00 kn

2. nagrada – 1 dobitnik
– blagovaonski stol tvrtke ‘Artisan’
– vrijednost nagrade – 12.797,00 kn

3. nagrada – 1 dobitnik
– kućanski aparat po izboru
– vrijednost nagrade – 5.000,00 kn
Ukupna vrijednost Nagradnog fonda: 67.797,00 kn

Nagrade nisu zamjenjive za novac.
Članak 8.

Način i uvjeti sudjelovanja:
Kupnjom ulaznice za sajam ”InDizajn – Festival modernog doma” u periodu 16.09. (od 12:00) do 18.09. (do 19:30) svaki posjetitelj će dobiti kupon za nagradnu igru. Za sudjelovanje u Nagradnoj igri je potrebno popuniti nagradni kupon koji se nalazi na ulaznici, upisati ime i prezime, adresu i telefonski broj, i ubaciti ga u kutiju koja se nalazi na samom ulazu u sajamski prostor.

Članak 9.
Izvlačenje
18.09.2016. s početkom u 19:30 sati, u prisustvu tročlane komisije, održat će se nasumično izvlačenje dobitnika u prostorijama Arene Zagreb, Vice Vukova 8, Zagreb. Komisija prati i telefonski kontaktira dobitnike na broj telefona koji je ostavljen za kontakt, kako bi se mogli utvrditi njihovi podaci za objavu u medijima. Nasumično izvlačenje dobitnika podrazumijeva nasumično izvlačenje uredno popunjenih nagradnih kupona iz bubnja odnosno kutije u koju su sudionici nagradne igre ubacili svoje kupone.

Obavijest o svim dobitnicima biti će objavljena na Internet stranici www.indizajn.hr i na Teletext stranicama RTL Televizije nakon završetka Nagradne igre.
Članak 10.

Dobitnici će preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku.

Priređivač se obvezuje da će po isteku roka postupiti prema Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Popis svih nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika.

Nepodijeljene i nepodignute nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 14.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objalvjena u dnevnom tisku.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 01. rujna 2016. godine

Za RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Po specijalnoj punomoći
___________________
Ivana Penić
KLASA: UP/I-460-02/16-01/581
URUDŽBENI BROJ: 513-07-21-01/16-3
Zagreb, 06. Rujna 2016.

Komentari